Katsu

All Entrees include: Miso Soup, Salad & Steamed White Rice

K1. Pork Katsu $12.95
K2. Chicken Katsu $12.95
K3. Salmon Katsu $13.95